Associate Member

Fanny

擅長清新兒童畫風

..................................................................................................

2019 「你想。」藝術聯展

2018 CRE瀝卡啦聖誕精靈村 - 聖誕插畫聯展

2018 “向世界講述中國故事·首屆小麒麟圖畫書獎” - 最佳參與獎

2018 香港插畫師協會 - 連繫會員

2016 - 2017 插畫及原創首辦設計師文憑(第十五屆)